มีชื่อว่า "iPad is Amazing" แสดงการใช้งาน AirPlay, Pages Printing และ MultiTasking